Stedelijk gebied

ENS Urban richt zich op luchtzuivering in openbare ruimtes, zoals parkeergarages, winkelgebieden en stadsparken, waarbij luchtvervuiling wordt afgevangen voordat deze zich verspreid over de (stedelijke) omgeving.

Longen van de Stad

Longen Van De Stad is een concept van ENS Urban en richt zich op de luchtzuivering van een binnenstad. Dit kan toegepast worden in publieke gebouwen, civiele werken en in voorzieningen op straat. Bij dit laatste kan gedacht worden aan parkeergarages, tunnels, viaducten, OV-stations, bushaltes, straatmeubilair en rondom drukke verkeersknooppunten. Bestaande infrastructuur in de publieke ruimte krijgt hiermee de functie van luchtzuiverende ‘longen van de stad’.

Met onze technologie is het mogelijk om de verontreiniging van een belangrijke bron weg te nemen en zo de luchtkwaliteit in het omliggende gebied te verbeteren. Dankzij onze innovatieve oplossing wordt stadslucht op zowel kleine als grote schaal gezonder gemaakt ten behoeve van wonen, werken en recreëren.

Luchtkwaliteit in stedelijke gebieden

Een levendige en drukke stad heeft een grote aantrekkingskracht. Dit vertaalt zich vaak in een slechte luchtkwaliteit, waaraan de mensen die in de stad wonen, werken en recreëren worden blootgesteld. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen langdurige blootstelling aan fijnstof vervelende gezondheidsimplicaties heeft, maar ook dat kortdurende blootstelling al schadelijke effecten heeft, onder andere aan het genetisch materiaal.

Hoewel een aanzienlijk deel van de luchtvervuiling in de stad van buiten de stad wordt aangevoerd, heeft verkeer in de stad een bovengemiddeld groot aandeel in de luchtvervuiling op straatniveau. Vanwege de dichte bebouwing kunnen er lokaal ophopingen van vervuiling ontstaan, ook wel bekend als ‘street canyons’ met een notoir slechte luchtkwaliteit.

In aanvulling op bestaande maatregelen van stadsbesturen om de luchtkwaliteit te verbeteren, biedt ENS technologische oplossingen die gericht zijn op bronaanpak, en die vooral veel positieve impact kunnen hebben op hotspot locaties en de directe omgeving, waarin mobiliteitsmaatregelen niet toereikend of onmogelijk zijn.

Verkeer als bron van fijnstof, ultrafijnstof en roet

De emissie van fijnstof, roet en gasvormige luchtverontreinigende stoffen door voertuigen is een directe en de meest belangrijke bron van luchtverontreiniging op, en in de directe nabijheid van, wegen en snelwegen. Uitlaatemissies als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Het grootste deel van de luchtverontreiniging door voertuigen komt echter voort uit niet-uitlaatemissies als gevolg van slijtage van remmen en banden van het opwervelen van stof vanaf de weg.

De ENS technologie heeft zich aantoonbaar bewezen voor het afvangen van zowel de verbrandings- (uitlaatemissies) als ook de slijtagedeeltjes (niet-uitlaatemissie) die worden geproduceerd door het wegverkeer. Uit eerdere projecten is gebleken dat met name de roetfractie, die het meest schadelijk is voor de gezondheid, zeer effectief afgevangen wordt.

Interparking Namen 1

Oplossingsmogelijkheden

Binnen het stedelijk gebied zijn er vele toepassingsmogelijkheden voor de ENS technologie. De systemen van ENS kunnen worden geïntegreerd in bestaande gebouwen of infrastructuur, zoals in tunnels parkeergarages, publieke gebouwen en stations voor het openbaar vervoer, maar ook als stand-alone objecten worden geplaatst aan de straatzijde (bushaltes, straatmeubilair), of op pleinen en in parken, zoals de Smog Free Tower (in samenwerking met Studio Roosegaarde). Het effect zal lokaal het grootst zijn, maar als gevolg van luchtverplaatsing door wind zal het effect ook in de omgeving merkbaar zijn.

De inpassing van de fijnstofafvangst technologie in de bestaande infrastructuur en in gebouwen in een (binnen)stad heeft een tweeledig doel, namelijk ten eerste het verbeteren van de luchtkwaliteit in het betreffende gebouw, en ten tweede in de directe omgeving op straatniveau.

Een parkeergarage kent bijvoorbeeld ten opzichte van de stadslucht een verhoogde concentratie aan schadelijke gassen en fijnstof. Bij toepassing van systemen in de garage worden deze bronnen afgevangen, maar doordat een parkeergarage continu wordt geventileerd met buitenlucht, wordt een tweede effect bereikt wanneer de gereinigde lucht in de binnenstad wordt uitgestoten.

Metingen en effectonderzoek

Om het effect van luchtreiniging inzichtelijk te maken kan een effectonderzoek worden uitgevoerd. Met ondersteuning van wetenschappers kan een hoogwaardige 3D effectsimulatie uitgevoerd worden (met behulp van CFD, Computational Fluid Dynamics), onderbouwd met nationaal en internationaal bronnenmateriaal en eventueel ondersteund met metingen als input voor de berekeningen.

Parkeergarages

Een binnenstad wordt vaak gekenmerkt door een hoge dichtheid van parkeergarages. Parkeergarages zijn vaak centraal gelegen in de binnenstad, nabij drukke verkeersaders met verhoogde concentraties luchtverontreiniging, maar ook nabij winkel- en recreatiegebied waar veel mensen blootgesteld worden aan die verontreinigingen. Concentraties kunnen in parkeergarages nog stijgen als gevolg van een hoge autodichtheid en relatief veel verkeersbewegingen in een kleine ruimte. Om de luchtkwaliteit beheersbaar te houden worden parkeergarages continu geventileerd met relatief hoge debieten buitenlucht. De verontreinigde lucht wordt daarbij vaak uitgestoten op maaiveldniveau.

Door de implementatie van luchtzuiveringssystemen in parkeergarages kan zowel fijnstof als roet worden geëlimineerd uit de (stads)lucht in deze parkeergarages. De luchtkwaliteit in de garages zal hierdoor verbeteren en ook de lucht die uit de garages wordt afgevoerd zal een lagere hoeveelheid luchtverontreinigingen bevatten. De afvoerlucht kan zelfs schoner zijn dan de buitenlucht, waardoor ook in de directe omgeving van de parkeergarages de luchtkwaliteit zal verbeteren. Deze schonere lucht zal vanuit de parkeergarages waarin luchtreiniging wordt toegepast de vervuilde stadslucht verdringen.

Parkeergarage Cuijk